Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Bases A/S indsamler og registrerer persondata i forbindelse med salg til dig som kunde, ansættelse af dig som medarbejdere og dine besøg på vores
hjemmeside, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med de regler der gælder herfor. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Bases A/S
Lollandsvej 11C
5500 Middelfart

Telefon:+45 6340 1020
Mail: info@bases.dk
www.bases.dk
CVR-nr.: 27 243 339

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os i forbindelse med salg til dig som kunde, ansættelse af dig som medarbejdere og dine besøg på vores hjemmeside, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. De data, vi anvender, omfatter:
– Almindelige persondata (navn, adresse, e-mail og telefonnummer)
– Betalingsoplysninger/transaktionsdata (kreditvurdering, bestilling, levering, fakturering, betaling)
– Rekrutteringsoplysninger
– CPR-nr.
– IP-adresser ved dine besøg på vores hjemmeside

Vi indsamler og opbevarer dine ansattes persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:
– Personaleadministration
– Køb, salg og levering af produkter eller tjenester
– Optimering af produkter, tjenester, service, brugeroplevelser
– Markedsføring

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det
samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er
nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
 

Vi kontrollerer og opdaterer dine og dine ansattes persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant
grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne
ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine og dine ansattes persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt
forpligtet til at videregive dine og dine ansattes persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine og dine ansattes persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionaliteten og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores
cookie-politik.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine og dine ansattes persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig og dine ansatte. Adgangen
kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i
forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med reglerne herfor. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine og dine ansattes persondata.
 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget,
sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.


Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet?